گزارش تصویری میزبانی شیلات هرمزگان از فرشته های پاک مرکز نگهداری معلولین بنت نبی :